Vásárlási feltételek

A PETABC webáruházban (a továbbiakban: webáruház) a vásárló az alábbi üzletszabályzatot a vásárláskor kitöltött megrendelő űrlap elküldésével elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A webáruházban elérhető ajánlatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) értelmében nem tekinthetőek kötelező jellegű ajánlatnak, hanem a szerződéskötésre vonatkozó meghívásnak, mivel az értékesítés keretében az áruk kizárólag a raktárban fenntartott készlet erejéig érhetők el. A vásárló kijelenti, hogy a megrendelés elküldésekor kitöltendő űrlapon megadott adatai a valóságnak megfelelnek, egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adat megadása miatt felmerülő károkért felelősséggel tartozik. A webáruház üzemeltetője a vásárlás során a vásárló által elkövetett tévedésekért felelősséget nem vállal

 I. Üzletszabályzat

A webáruházban feltüntetett árak minden termék esetében bruttó (általános forgalmi adóval növelt) kiskereskedelmi árak. Áruházunk kosaras rendszerben működik, tehát a kiválasztott termék a virtuális bevásárlókosárba helyezhető. Megrendeléseket minimum 1.000 Ft összérték feletti összegben áll módunkban elfogadni.

II. A megrendelés lépései:

 1. A terméklistából egy-egy terméket úgy tud kiválasztani, ha a termékről készült fotóra kattint. Ezután megjelenik egy rövid bemutató leírás, a termék ára és kiszerelése.
 2. A kiválasztott terméket a “KOSÁRBA” feliratra kattintva teheti bele a terméket a virtuális bevásárlókosárba.
 3. A kosárba helyezett termékeket ki is veheti a kosárból: az eltávolítani kívánt termék kiválasztása után a “TÖRLÉS” szövegre való kattintással a termék kikerül a kosárból.
 4. Miután a termékek kiválasztását befejezte, kérjük adja meg személyes adatait az űrlapon (név, irányítószám, település, cím, telefon, e-mail cím), valamint nyilatkozzon, hogy elfogadja Üzletszabályzatunkat.
 5. A megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatait (név, irányítószám, település, cím, telefon, e-mail cím) kérjük, pontosan és figyelmesen töltse ki.
 6. A megrendelés végösszege a szállítási költséget nem tartalmazza.
 7. Adatai ellenőrzése után megrendelését a “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” szövegre kattintva küldheti el.
 8. A megrendelés sikeres elküldéséről egy tájékoztató felirat jelenik meg a “RENDELÉS ÁLLAPOTA” szöveg alatt.
 9. Sikertelen megrendelés esetén hibaüzenet jelenik meg a “RENDELÉS ÁLLAPOTA” szöveg alatt.

III. Elállás:

A vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg az 1. számú mellékletben megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja. A vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Elállás esetén a vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni.

Elállás esetén a termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli (ezen kívül más költség nem terheli a vásárlót). Az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a vásárló által megfizetett teljes összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a vállalkozás az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

IV. Az áru leírása:

A kézbesített áru kinézete kis mértékben eltérhet a webáruház honlapján látható fényképtől. Ez elsősorban az áru színére vonatkozik. A webáruház nem felel azokért az eltérésekért, amelyeknek oka a honlapon bemutatott fényképek szubjektív megítélése, illetve azokért, amelyek a vásárlók grafikai kártyái és képernyői egyéni beállításainak következményei.

V. Számlázás:

A webáruház a megrendelt tételekről számlázóprogram segítségével, Áfás számlát állít ki a megrendelő által megadott címre, a szállítási összeggel növelve. A számla a küldeményben van elhelyezve jól látható módon. Reklamáció a rendeles@vetprofil.hu e-mail-on tehető meg a számlaszám feltüntetésével.

VI. Szállítási költség:

A házhozszállításért 1500FT postaköltséggel számolunk 30.000 forintos összegig, afelett postaköltséget nem számolunk fel.

VII. Megrendelés kezelése:

A megrendelés írásbeli szerződésnek minősül, a webáruház tárolja, és hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy a megrendelés elküldése után néhány percen belül a rendszer elküldi megrendelés elfogadását az Ön által megadott e-mail címre. Ha valamelyik adatát véletlenül rosszul adta meg, kérjük, jelezze a rendeles@vetprofil.hu e-mail címen. A szerződéskötés nyelve magyar.

VIII. Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy jelenlegi és jövőbeli vásárlóinkat tájékoztassuk a kezelt személyes adataik köréről, megismertessük velük a webáruház adatkezelési és – feldolgozási eljárását, valamint a személyes adatok törlésének lehetőségét biztosítsuk. A vásárlói űrlap kitöltésével a vásárló hozzájárul, hogy a Vet Profil kft. (2900 Komárom Babits Mihály u. 6., rendeles@vetprofil.hu), mint a PETABC webáruház üzemeltetője a közölt személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, rendelések teljesítése céljából kezelje. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatai törlését, helyesbítését, valamint javítását az adatkezelőhöz eljutatott nyilatkozattal kezdeményezheti. A személyes adatok kezelésének célja, hogy a webáruházban megrendelt árukról számlát állítson ki, valamint a megrendelt termékeket a vásárló részére eljuttassa. E cél eléréséhez kezeljük a vásárlók név, cím (irányítószám, településnév, közterület neve, házszám), email cím, szállítási cím (irányítószám, településnév, közterület neve, házszám) adatait. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.

Személyes adatait – a küldemény eljuttatása érdekében a szállítói szolgáltatást nyújtó, valamint a rendelés teljesítéséhez tárhelyet biztosító (adatfeldolgozó) felek kivételével – harmadik személynek nem továbbítjuk, nyilvánosságra nem hozzuk és azokat kizárólag a fent megjelölt célból kezeljük. A személyes adatok feldolgozását a Vet Profil Kft. végzi. A közölt személyes adatokat az üzemeltető számítógépes rendszeren tárolja. Személyes adatatok kezelésének tényét a hatóság i nyilvántartásba rögzítették. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat.

1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A vásárló(k) neve:
A vásárló(k) címe:
A vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: