Barion Pixel

Nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK
SZABÁLYZAT

Szabályzat a 2023. február 14. és 2023. február 16. között tartó nyereményjátékhoz

Az alábbi szabályzat az VET-PROFIL Kft. 2023. február 14. és 2023. február 16. között tartó nyereményjátékára vonatkozik.

1. A játék szervezője, elnevezése, meghatározása

Szervező: VET-PROFIL Kft.

Székhelye: 2900 Komárom, Babits M. út 9.

Cégjegyzékszám: 11 09 008461

Adószám: 12755020211

A játék elnevezése: Valentin napi nyereményjáték

A játék meghatározása: A játék időtartama alatt a játékban résztvevők  – a meghirdetett játék alatt kommentelők – között sorsolunk ki nyereményt.

2. A játékban való részvétel személyi feltételei

A játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőttkorú, magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A sorsolásban minden olyan személy részt vehet, aki kommentel a PetABC Facebook oldalán meghirdetett játékban (Betűjel + személy megjelölése).

3. A játék időtartama és sorsolás

A Nyereményjáték 2023. február 14. napján kezdődik és 2023. február 16. napjáig tart.

A sorsolásra 2023. február 17-én kerül sor.

4. A nyeremény és a nyertes értesítése

A Szervező a Nyereményjátékban 3 (azaz három) nyereményt sorsol, a sorsoláson összesen három Játékos kerül véletlenszerűen kiválasztásra nyertesként.

Nyeremény: 3 x 1 db ROGZ Fancy Dress Metal ID biléta (gravírozás nélkül)

A nyertes Játékosok kiválasztása véletlenszerűen történik, a Nyerteseket az összes érvényesen nevező Játékosok közül online (https://commentpicker.com/facebook-business.php) kerül kisorsolásra. Annak a Játékosnak érvényes a nevezése, aki eleget tesz a Nyereményjáték feltételeinek.

A Játékos a Nyereményjátékkal vállalja azt, hogy amennyiben ő lesz a nyertes Játékos, a nevét nyilvánosságra hozhatja a Szervező.

A Szervező a nyertes Játékosokkal legkésőbb a sorsolás napján (2023. február 17-ig) felveszi a kapcsolatot elektronikus úton.

Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot a sorsolástól számított 5. munkanapig, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest a személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a Nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani, jogosulatlanná válik a nyereménye.

Amennyiben a Nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a Játékban való részvétele nem elégíti ki a jelen Játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát.

A nyeremény átvétele:

A nyertes Játékosoknak a kapcsolatfelvétel után a Szervező a megadott postacímre elküldi a nyereményeket.

5. Adatkezelés

A Játékos, illetve a törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselő) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Facebook adatlapon, vagy a Játék során közölt személyes adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai vagy megbízottjai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6 paragrafus (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a sorsolástól számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

A Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti a személyes adatainak helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.

6. Záró rendelkezések

A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért.

A résztvevő, a játékban való részvétellel kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy a nyereményt más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereménnyel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítása, a játék törlése és a nyereményt más nyereménnyel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalán közzétételre kerül.

A nyereménnyel megvásárolt termékekre ugyanazok az általános szerződési feltételek érvényesek, mint bármely más termékre a  Szervező honlapján (https://petabc.hu/aszf/).

Kizárt a játékból a játék Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja.

A teljes jelen szabályzat a játék oldalán kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2023. 02. 13.